“โค้ช 1 คนสามารถสร้างผลกระทบต่อชีวิตนักกีฬาใน 1 ปี ได้มากกว่าคนทั่วไปจะทำได้ตลอดชีวิตเสียอีก”

— Billy Graham

ยุทธศาสตร์ของเรา

กาเราจัดเตรียมคริสตจักรและผู้ตั้งคริสตจักรใหม่ ในการใช้กีฬาเพื่อสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางเยาวชน ครอบครัวและชุมชนของพวกเขาโดย 4 วิธีสำคัญต่อไปนี้

แบ่งปันนิมิต กับคริสตจักรท้องถิ่น และ ผู้ตั้งคริสตจักรใหม่ ในการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือทำพันธกิจ เราเชื่อว่ากีฬาเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการข้ามอุปสรรคกีดขวาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ประกาศข่าวประเสริฐ สร้างสาวกและก่อตั้งคริสตจักร

ฝึกอบรมผู้นำคริสเตียน ในการเริ่มทีมพันธกิจกีฬาในคริสตจักรของพวกเขา หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งคริสตจักรใหม่ เราฝึกฝนผู้นำคริสตจักรในการพัฒนาพันธกิจกีฬาให้เกิดผลในการสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ตามบริบทที่หลากหลาย

จัดเตรียมโค้ช ในการทำพันธกิจอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การหนุนใจ และการฝึกฝนอบรม เราเป็นที่พี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา สร้างสาวก และลงทุนในชีวิตของโค้ชและพันธกิจ เพื่อช่วยพวกเขาในการดำเนินชีวิต การนำ การทำพันธกิจ และการเป็นโค้ชเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ของผู้ประสานงานพันธกิจกีฬา ซึ่งจะให้นิมิต คำแนะนำ และการจัดการการเคลื่อนไหวของพันธกิจกีฬาในท้องถิ่น และพัฒนาโค้ชในระดับคริสตจักรท้องถิ่น

Wonderful to be a coach

A once-dead parking lot near an urban church in the United States has become a Saturday-night spectacle. It’s the weekly Futsal gathering. The nets and goals are set up to beckon 35-40 young refugee men from the community to come together and play small-sided soccer.

การเป็นโค้ช

ความสัมพันธ์อันทรงพลังระหว่างโค้ชและนักกีฬาของพวกเขานั้น คือ โค้ชที่รักพระเจ้าย่อมสำแดงความรักของพระองค์ อันมีผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชนเพื่อสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เพราะกีฬานั้นให้สภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติในการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องคุณลักษณะและบทเรียนชีวิต เช่น การควบคุมตนเอง ความเคารพต่อผู้มีอำนาจ ความซื่อสัตย์ การทำงานเป็นทีม และการอุทิศตัว  บทสนทนาที่เกิดขึ้นมักจะนำไปสู่ความจริงของพระคัมภีร์ โดยการทำพันธกิจบนพื้นฐานของการทำงานเป็นทีม และมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องทำให้เราเชื่อว่าพันธกิจของคริสตจักรท้องถิ่นจะยั่งยืนได้ เพราะมีรากฐานเพื่อการประกาศแบบสร้างสัมพันธ์ และ การสร้างสาวก

การเริ่มพันธกิจกีฬาในคริสตจักรท้องถิ่นสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น การเล่นกีฬาด้วยกัน การแข่งกีฬาแบบทัวร์นาเมนต์ การแข่งขันเป็นทีม หรือ เล่นกีฬาเป็นกลุ่ม (League/ลีก) และยังสามารถใช้กีฬาที่หลากหลายได้ แต่เป้าหมายหลักคือ การสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน

Blessed are the persecuted

Suzeni’s father believes in African traditional religion. His daughter follows Jesus and knows she is a daughter of the most high God. But her earthly father is angry about this other “Father” that Suzeni loves so much and constantly talks about.

ค่ายฝึกอบรม

ค่ายฝึกอบรมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพันธกิจสปอร์ตเฟรนด์ และเป็นเครื่องมือที่มีพลังสำหรับโค้ช เพื่อส่งเสริมผู้ทำพันธกิจในการเป็นโค้ชให้แก่นักกีฬาของพวกเขา ในค่ายฝึกอบรมของสปอร์ตเฟรนด์ เยาวชนจะพบกับความรักและข่าวประเสริฐของพระเยซูผ่านการทำกิจกรรมประดิษฐ์ ละคร เกมส์ และความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นมาภายในค่าย ทั้งกับอาสาสมัคร พี่เลี้ยงค่าย และโค้ชที่มาร่วมค่ายด้วย เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นที่ค่าย หรือ กับโค้ชเมื่อกลับไปที่บ้านแล้วก็ตาม และมีเยาวชนมากมายได้รับเชื่อในพระเยซู ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิต เช่นเดียวกับครอบครัว และ ชุมชนของพวกเขาด้วย

งานของเรามีแนวทางตามความสำคัญ 9 ลำดับดังนี้

การอธิษฐาน

ตั้งแต่ปี 1893 คติประจำองค์กร SIM คือ “โดยการอธิษฐาน” เราในฐานะของผู้เชื่อและผู้ทำพันธกิจ ได้พึ่งพาพระเจ้าหมดทั้งชีวิตของเรา

คริสตจักรเป็นศูนย์กลาง

เรารับใช้และเป็นคู่มิตรในการรับใช้กับคริสตจักร เพราะเชื่อว่าช่องทางหลักของพระเจ้าในการสร้างสัมพันธ์ และ เปลี่ยนแปลงโลกนี้ คือ คริสตจักรของพระองค์

การตั้งคริสตจักรใหม่ และ พันธกิจมิชชั่น

เราอบรมและจัดเตรียมคริสตจักรท้องถิ่น ผู้ก่อตั้งคริสตจักรใหม่ และมิชชันนารีในการก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ และประกาศข่าวประเสริฐผ่านกีฬา

การสร้างสาวกผ่านความสัมพันธ์

เราเชื่อว่ากีฬาต่าง ๆ ให้โอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ และ สร้างสาวกอย่างเป็นธรรมชาติ ในสภาพแวดล้อมที่ไม่บีบบังคับ

พันธกิจที่ยั่งยืน

เราหนุนใจคริสตจักรต่าง ๆ ในการพัฒนาพันธกิจที่ยั่งยืน และ มีความต่อเนื่อง มากกว่าการประกาศตามกิจกรรมหรือเทศกาล

กีฬาระดับธรรมดา

เรามุ่งเน้นกีฬาที่ระดับสันทนาการ – สำหรับคนที่อยากเล่นกีฬา พัฒนาทักษะของพวกเขา และสนุกกับการเล่นกีฬา

กีฬาที่หลากหลาย

เราฝึกอบรมผู้นำคริสตจักรท้องถิ่นในการใช้กีฬาอย่างเหมาะสมตามวัฒนธรรมและบริบทของพวกเขา

การพัฒนาผู้นำ

เราอุทิศตัวในการสรรหา ฝึกอบรม และสร้างศักยภาพผู้นำ สำหรับพันธกิจกีฬาในคริสตจักร

การอุทิศตัวอย่างต่อเนื่อง

เราแสวงหาการอยู่เคียงข้างผู้นำ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา สร้างสาวก และลงทุนในชีวิตและพันธกิจของพวกเขา