ประโยชน์ของพันธกิจกีฬาที่มีต่อเยาวชนและคริสตจักร

พันธกิจกีฬา คือ ...

• ภาษาสากลที่สามารถช่วยข้ามอุปสรรคด้านศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น ฐานะและเพศ

• ตัวเลือกที่เป็นเชิงบวกสำหรับเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข บุหรี่ ดื่มสุรา เสพยาเสพติด เล่นการพนัน กลุ่มวัยรุ่นติดเกมส์ออนไลน์

• สิ่งที่พัฒนาเด็ก ๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำร้ายหรือมอมเมาเยาวชน

• เป็นช่องทางในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และทำให้คริสตจักรเติบโต

• เป็นช่องทางในการส่งเสริม สร้างชื่อเสียงแก่คริสตจักรและให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน

• เป็นช่องทางในการพัฒนาผู้นำในคริสตจักร

• เป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ชาย ผู้หญิง ผู้ใหญ่ วัยชรา ซึ่งคริสตจักรจะเลือกใช้กีฬาชนิดใดก็ได้

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM