ความเห็นจากศิษยาภิบาล


หัวใจผู้นำพันธกิจกีฬา

ศจ.วิชิตได้หนุนใจผู้รับใช้ในการทำพันธกิจกีฬาศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒนะ

ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒนะ
พูดถึงการอบรมพันธกิจกีฬากับสปอร์ตเฟรนด์

อศจ.อมตะ พระพรนิรันดร์

อาจารย์อมตะ พระพรนิรันดร์
พูดถึงการอบรมพันธกิจกีฬากับสปอร์ตเฟรนด์" เป็นพันธกิจที่ท้าทาย หากคริสตจักรเห็นความสำคัญของคนหนุ่มคนสาว เราสามารถใช้พันธกิจกีฬาเป็นสื่อใช้เชื่อมต่อกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า ก็จะเข้าถึงชีวิตของพวกเขาได้ง่าย และสามารถใช้กีฬาเป็นสื่อที่จะนำพวกเขามารู้จักความรักของ องค์พระเยซูคริสต์ " - ศจ. ภูริวัฒน์ ยศวัฒนะ


" กีฬาเป็นสิ่งเล็กๆที่ทรงพลังในการดึงดูดผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเเละสร้างความสัมพันธ์ ซึ่งกีฬาช่วยถ่ายทอดความเป็นตัวบุคคลของคนๆหนึ่งออกมาให้เห็นได้ ยิ่งกว่านั้นกีฬาเสริมสร้างกระบวนการพัฒนา ทักษะ วินัย เเละจิตวิญญาณ คริสตจักรจึงมีภาระใจที่จะใช้กีฬาเป็นสะพานในการสร้างความสัมพันธ์เเละประกาศพระกิตติคุณ เเละสร้างสาวกสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เเล้วให้เป็นผู้รับใช้ต่อไป " - ศจ. บรรจบ อุทัง


" พันธกิจกีฬาเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกาศพระกิตติคุณกับเยาวชน ไม่ว่าเผ่าพันธุ์ใด ภาษาไหนก็ได้นำกีฬามาเป็นสื่อเพื่อสร้างความรักสามัคคี ดังนั้น พันธกิจกีฬาจึงเป็นสื่อที่ดีที่สุดในการประกาศพระกิตติคุณกับอนุชน " - ศจ. สิงขร รักสกุลใหม่

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM