นิมิต & พันธกิจ

ในโลกปัจจุบันนี้ เยาวชนต้องเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ศาสนา, วัฒนธรรม, สุรา, ยาเสพติด, ความสัมพันธ์ทางเพศ, กลุ่มเด็กทะเลาะวิวาทกัน, ความยากจน, ครอบครัวแตกแยก, การว่างงาน, ติดเกมออนไลน์ ฯลฯ คริสตจักรจะมีส่วนช่วยเยาวชนให้พ้นจากปัญหา และประกาศข่าวแห่งความหวังของ องค์พระเยซูคริสต์กับเยาวชนเหล่านั้นได้อย่างไร? กีฬาเป็นสิ่งที่ทรงพลังและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง ความสัมพันธ์และแบ่งปันพระกิตติคุณ

กีฬาเป็นเหมือนแม่เหล็ก คือ กีฬาเป็นภาษาสากลที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คริสตจักรและชุมชนได้ เช่นเดียวกับที่ผู้คนทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น เด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ ก็สามารถเล่นกีฬาด้วยกันได้ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในเมือง ชนบท สนามกีฬา และสนามฟุตบอล พวกเขาชอบกีฬามาก เราปรารถนาที่จะตอบสนองนิมิตนี้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของเขาด้วยความรักและพระกิตติคุณของพระเจ้า

นอกจากนี้กีฬายังมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เราสามารถหยิบยกนำมาเป็นประเด็นการสนทนาพูดคุยเกี่ยวกับอุปนิสัยและบทเรียนชีวิตได้ด้วย เช่น การควบคุมตนเอง, การทำงานเป็นทีม, ความสัตย์ซื่อ, การเคารพผู้ใหญ่และความมุ่งมั่น ในการสนทนาเหล่านี้มักเป็นโอกาสที่จะได้บอกเรื่องราวความจริงในพระวจนะคำของพระเจ้า ผู้ทำพันธกิจกีฬาที่มีผลกระทบคือ ผู้ที่สำแดงออกถึงความรักของพระเจ้าที่จะนำการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตของเยาวชน ครอบครัวและชุมชน

" เป็นสิ่งที่สามารถสื่อกับเด็กด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติ คือกีฬาเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ เข้าใจง่าย และสามารถนำพระกิตติคุณเข้าไปใช้ในการกีฬาได้ด้วย " - ศจ. วิชิต เมืองมา

นิมิต:
เพื่อจะเห็นการเคลื่อนไหวของพันธกิจกีฬาที่มีคริสตจักรเป็นศูนย์กลางทั่วโลก นำการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเสริมสร้าง ชุมชนเข้มแข็งโดยพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

พันธกิจ:
เพื่อสนับสนุนคริสตจักรในทวีปแอฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต้ ในการสร้างเยาวชนเป็นสาวก ทั้งในครอบครัวและชุมชน ของพวกเขาผ่านการใช้ยุทธวิธีของพันธกิจกีฬา


ดูวิธีการทำงาน

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM