ยุทธวิธี

สปอร์ตเฟรนด์จะเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้นำคริสเตียนในการพัฒนาคริสตจักรให้มีประสิทธิภาพในการทำพันธกิจกีฬากับเยาวชนโดยมีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง สปอร์ตเฟรนด์ คือ องค์กรที่รับใช้ร่วมกับคณะนิกายต่าง ๆ และมีพันธกิจในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งอยู่ภายใต้ เอสไอเอ็ม (SIM : Serving In Mission) สปอร์ตเฟรนด์ยอมรับวัตถุประสงค์ของเอสไอเอ็ม ค่านิยมหลัก และหลักข้อเชื่อ


สปอร์ตเฟรนด์จะเป็นแหล่งทรัพยากรให้กับผู้นำคริสเตียนในการพัฒนาพันธกิจกีฬาให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นเยาวชนและมีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง:

1. แบ่งปันนิมิต เพื่อให้คริสตจักร ผู้นำ และผู้บุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรใช้พันธกิจกีฬาเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงเด็ก ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาเป็นภาษาสากลที่ก้าวข้ามผ่านกำแพงด้านเชื้อชาติ ศาสนา อายุ และเพศ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการประกาศข่าวประเสริฐ

2. อบรมผู้นำคริสเตียนเพื่อพัฒนาคริสตจักรเป็นศูนย์กลางที่เกิดผล โดยมีการพัฒนาทักษะการทำพันธกิจและทักษะกีฬา ด้วยหลักสูตรการอบรมของสปอร์ตเฟรนด์

3. สนับสนุนผู้ทำพันธกิจกีฬาอย่างต่อเนื่องและหนุนใจเขาเหล่านั้นที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง เป็นผู้นำ เป็นผู้ทำพันธกิจ และเป็นโค้ชที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

4. พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้ประสานงานพันธกิจกีฬา ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมการแบ่งปันนิมิต ชี้นำ บริหารจัดการกระบวนการของพันธกิจกีฬาภายในองค์กรของตน และเป็นผู้ที่พัฒนาผู้ทำพันธกิจกีฬาในระดับคริสตจักรท้องถิ่น


ทำไมต้องกีฬา?

เช่นเดียวกับที่อื่น ๆ ในโลกนี้ เยาวชนในเอเชียต่างก็เผชิญกับอุปสรรคปัญหา และสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ ยาเสพติด สุรา การติดเกมส์ ออนไลน์และการพนัน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงปัญหาอันหนักหน่วงของคริสตจักรไทย ในการพยายามช่วยเยาวชนไทยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ และการที่จะเข้าถึงพวกเขาด้วยข่าวแห่งความหวังในพระกิตติคุณ ซึ่งกีฬาสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง และมีประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาความสัมพันธ์กับเยาวชน และเป็นสะพานเชื่อมเข้าถึงชีวิตและชุมชนของพวกเขาได้


ทีม

ความสัมพันธ์ที่ทรงพลังนั้นดำรงอยู่ได้ระหว่างโค้ชและผู้เล่นของเขา กล่าวคือ เมื่อโค้ชสำแดงความรักของพระเจ้าจะสามารถส่งผลกระทบต่อชีวิตของเด็กไปตลอดกาล กีฬายังให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้ด้วยเพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับบุคลิก ลักษณะนิสัยและบทเรียนชีวิต เช่น การควบคุมตนเอง การเคารพผู้ใหญ่ ความสัตย์ซื่อ การทำงานเป็นทีม และความมุ่งมั่น ในการอภิปรายมักจะแสดงถึงโอกาสที่จะบอกเรื่องราวความจริงในพระวจนะคำของพระเจ้า พื้นฐานทีมของพันธกิจคือ ความต่อเนื่อง และสายสัมพันธ์ พวกเราเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยั่งยืน คริสตจักรท้องถิ่นคือพื้นฐานสำหรับการประกาศและการสร้างสาวก

การเริ่มต้นพันธกิจกีฬาในคริสตจักรท้องถิ่นสามารถใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น การแข่งขัน การแข่งขันเป็นทีมหรือลีก พวกเขาสามารถใช้ความหลากหลายของกีฬาในการทำพันธกิจ แต่ยังต้องยึดนิมิตเดิม คือ เพื่อที่จะเห็นเยาวชน และครอบครัวของเขาเติบโตขึ้นโดยมีความสัมพันธ์สนิทกับพระเยซูคริสต์


การเข้าค่าย

การเข้าค่ายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสปอร์ตเฟรนด์และพันธกิจกีฬาที่มีคริสตจักรเป็นศูนย์กลาง เมื่อเยาวชนเข้าค่ายร่วมกับผู้นำพันธกิจกีฬาซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักเขาและรักพวกเขา ด้วยความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ทั้งหัวใจและความคิดได้เปิดออกให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตและเสริมสร้างพันธกิจให้เข้มแข็ง

ในค่ายสปอร์ตเฟรนด์ เด็ก ๆ หลายคนได้พบความรักและข่าวประเสริฐของพระเยซูซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาสำหรับชีวิตนิรันดร์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของค่ายและผู้ทำพันธกิจกีฬาได้ให้การดูแล ปรนนิบัติและหนุนใจเด็ก ๆ เหล่านั้น พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงความรักของพระเยซู พวกเราหวังเช่นนั้น ขณะที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การทำงานฝีมือ ชมการแสดงละคร ฟังพระคำผ่านบทเพลงและจากวิทยากร พวกเขาจะได้ยินเสียงแห่งความรักของพระเยซู ขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานในหัวใจของพวกเขา แม้ว่าค่ายจะเสร็จสิ้นและต้องกลับบ้านนั้น เด็ก ๆ หลายคนยังสำแดงออกถึงความเชื่อที่มีต่อพระเยซู การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทั้งในครอบครัวครัวและชุมชนของพวกเขาค่ายกีฬา - อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ดูวิดีโอเพิ่มเติม

©2020 Sports Friends | สปอร์ตเฟรนด์ประเทศไทย | โทร. 0 5312 4203 | thailand@sports-friends.org | We are a ministry of SIM